Η προσέγγιση του γραφείου είναι:

η σχολαστική αξιολόγηση του άμεσου και μελλοντικού αντίκτυπου της κάθε συναλλαγής, γεγονότος ή ενέργειας στην επιχείρηση και τους φορείς της.

η έγκαιρη ενημέρωση για θέματα που αφορούν στο νομικό πλαίσιο που υπακούει μία επιχείρηση και η κατάλληλη προετοιμασία της.

η γνώση των επαγγελματικών προτύπων και του νομικού πλαισίου που υπακούουν τα μέρη με τα οποία μία επιχείρηση θα κληθεί να συνεργαστεί.