• Το γραφείο απευθύνεται κυρίως σε μικρές οντότητες όπως ορίζονται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Κύκλος εργασιών € 8.000.000, Ενεργητικό € 4.000.000, Προσωπικό έως 50 άτομα).
 • Αναλαμβάνει projects που αφορούν στη:
 • Λογιστική & φορολογική υποστήριξη
 • σύνταξη προϋπολογισμών & επενδυτικών σχεδίων
 • διοικητικές αναφορές
 • διαχείριση λειτουργικών & οικονομικών κινδύνων
 • διενέργεια εσωτερικού ελέγχου
 • αξιολόγηση επενδύσεων, αποτιμήσεις εταιριών και συντονισμό εταιρικών πράξεων.
 • Με μακρά εμπειρία σε πολλούς τομείς του χρηματοοικονομικού χώρου μπορεί να:
 • διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις
 • οργανώνει την καθημερινότητα
 • συνδιαλέγεται με τρίτα μέρη και
 • συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της στρατηγικής των πελατών του.
 • Η προσέγγιση του γραφείου είναι:
 • η σχολαστική αξιολόγηση του άμεσου & μελλοντικού αντίκτυπου της κάθε συναλλαγής, γεγονότος και ενέργειας στην επιχείρηση και στους φορείς της
 • η έγκαιρη ενημέρωση για θέματα που αφορούν στο νομικό πλαίσιο που υπακούει μία επιχείρηση και η κατάλληλη προετοιμασία της
 • η γνώση των επαγγελματικών προτύπων και του νομικού πλαισίου που υπάγονται τα μέρη με τα οποία οι πελάτες του συνεργάζονται και
 • η συνεχής παρακολούθηση των κλάδων στους οποίους οι πελάτες του γραφείου δραστηριοποιούνται.
 • Το γραφείο είναι η προσωπική επιχείρηση του Καραμίντζιου Κωνσταντίνου, οικονομολόγου (BA, MSc) με εμπειρία > των 20 ετών στον έλεγχο, στο χρηματιστηριακό & τραπεζικό κλάδο και σε βιομηχανία. Ασχολήθηκε με τη: διενέργεια τακτικού, έκτακτου & εσωτερικού ελέγχου, εισαγωγή εταιριών σε οργανωμένες αγορές, διενέργεια εταιρικών πράξεων, αξιολόγηση επενδύσεων, διαχείριση κινδύνων, αποτίμηση εταιριών και διαχείριση οικονομικής διεύθυνσης. Απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου (ΒΑ), του York University (MSc), κάτοχος της Α τάξης λογιστή-φοροτεχνικού και του πιστοποιητικού Β1 - Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να παρέχει μία ολοκληρωμένη υποστήριξη στο χρηματοοικονομικό τομέα, σε θέματα οργάνωσης, στη διαχείριση λειτουργικών & οικονομικών κινδύνων και σε θέματα ελέγχου.

Χρήσιμα

13/10/2019-Παράταση υποβολής αιτήσεων

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν.4399/2016 έως τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019. (Πηγή: Taxheaven.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην 69395/2019 Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, (ΦΕΚ Β 2764/03-07-2019)

20/03/2019-Φόρος μερισμάτων

Με το άρθρο 64 του νόμου 4603/2019 "Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις" μεταβάλλεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 15% σε 10% για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2019. Συνεπώς αλλάζουν τα άρθρα 40 και 64 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος (4172/2013).

19/03/2019-Επίδομα στέγασης

Εξαιρούνται οι δανειολήπτες από το επίδομα στέγασης. Βάσει άρθρου 1 της από 6/3/2019 ΚΥΑ το επίδομα στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους, σε αντίθεση με το άρθρο 1 της από 15/6/2018 καταργηθείσας πλέον ΚΥΑ όπου το επίδομα στέγασης ορίζεται ως προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας.

19/03/2019-Εργοδοτικές εισφορές

Εφαρμόζεται αναδρομικά από 1/1/2019 η επιδότηση του 50% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών (13,33%/2) κύριας σύνταξης για τους μισθωτούς έως 25 ετών.

19/03/2019-ΜΥΦ

Μέχρι 1/4/2019 η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του έτους 2018. Αίτημα από την ΠΟΦΕΕ για παράταση υποβολής έως 20/4/2019. Τελικά μέχρι 22/4/2019 η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

30/10/2018-έναρξη εργασιών

Το γραφείο άρχισε να λειτουργεί την 30η Οκτωβρίου 2018