Υπηρεσίες

Διοικητική, λογιστική και φορολογική υποστήριξη εταιρειών

✔ έλεγχος / καταχώρηση συναλλαγών και γεγονότων στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας

✔ εκπλήρωση φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων

✔ σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

✔ φορολογικός σχεδιασμός

✔ διαχείριση ταμειακών ροών

✔ δημιουργία συστήματος κοστολόγησης

✔ διεκπεραίωση των υποχρεώσεων των οργάνων διοίκησης

Διοικητική λογιστική

✔ διοικητικές αναφορές (management reports) ανάλυσης της πορείας της εταιρείας

 ➢ ανάλυση κονδυλίων οικονομικών καταστάσεων

 ➢ ανάλυση αριθμοδεικτών

 ➢ ανάλυση κερδοφορίας ανά πελάτη, ανά κωδικό προϊόντος, εμπορεύματος, υπηρεσίας

 ➢ ανάλυση ταμειακών ροών

 ➢ έλεγχος πεπραγμένων έναντι προϋπολογιζόμενων (actual vs budgeted)

✔ αναφορές ανάλυσης ανταγωνισμού, αγοράς και μακροοικονομικών μεγεθών

Εσωτερικός έλεγχος

✔ καταγραφή των διαδικασιών ροής

✔ έλεγχος του εσωτερικού συστήματος ελέγχου

✔ διενέργια ελέγχων στους κάτωθι επιχειρηματικούς κύκλους:

 ➢ Πωλήσεις – εισπράξεις

 ➢ Αγορές - πληρωμές

 ➢ Πάγια

 ➢ Παραγωγή – Αποθήκη

 ➢ Μισθοδοσία

 ➢ Φόροι

 ➢ Οικονομικές καταστάσεις

Εταιρικές πράξεις

✔ συντονισμός του έκτακτου οικονομικού, λογιστικού, φορολογικού και νομικού ελέγχου (due diligence)

✔ διερεύνηση εύλογης αξίας εταιρειών (valuation)

✔ διαπραγμάτευση με τα εμπλεκόμενα μέρη

✔ επικοινωνία με εποπτεύουσες αρχές

Οργάνωση επιχειρήσεων

✔ σύνταξη του οργανογράμματος διευθύνσεων, θέσεων και ευθυνών

✔ δημιουργία διαδικασιών ροής

✔ σύνταξη προϋπολογισμού και επιχειρηματικού σχεδίου

✔ προετοιμασία διαδοχής

Αξιολόγηση επενδύσεων - Χρηματοδοτήσεις

✔ αξιολόγηση επιχειρηματικών επενδύσεων (ενσώματες & ασώματες ακινητοποιήσεις, συμμετοχές)

✔ αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας εταιρειών βάσει οικονομικών καταστάσεων, διοίκησης, μετοχικής σύνθεσης, κλάδου και αγοράς - στόχου

✔ διερεύνηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης